Category Archives: ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัยพิจารณาในการเลือกทำเลสำหรับจัดจำหน่ายเสื้อผ้า

ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าหมายถึงปัจจัยที่ไม่อาจวัดออกมาในรูปของประมาณเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน เป็นปัจจัยที่ไม่มีตัวตน แต่ก็มีอิทธิพลอย่างสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับภาครายได้ของกิจการ ปัจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพมีความสำคัญต่อการเปรียบเทียบทำเลที่ตั้งหลาย ๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้แล้วก็อาจช่วยในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในขั้นต้น แม้จะเป็นสิ่งที่วัดได้ยากและการเปรียบเทียบกระทำได้ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตาม

– แหล่งสินค้า
การประกอบกิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเจ้าของสินค้าคือลูกค้าของคลังสินค้าโดยสภาพของวงจรของสินค้าแล้ว สินค้ามาจากผู้ผลิตผ่านคลังสินค้าไปยังตลาดจำหน่าย เจ้าของสินค้าคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นจึงได้แก่ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายในขั้นตอนต่าง ๆ เจ้าของสินค้าเป็นผู้จ่ายบำเหน็จค่าบริการให้แก่คลังสินค้า แหล่งสินค้าจึงอาจเป็นได้ทั้งโรงงานผลิตสินค้า ท่าเรือนำสินค้าเข้าตลาดจำหน่ายสินค้าและท่าเรือส่งออก การเดินทางของสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้า หรือจากท่าเรือน้ำเข้ามายังคลังสินค้า และจากคลังสินค้าไปยังตลาดจำหน่าย หรือเพื่อส่งออก ต้องเสียค่าขนส่งซึ่งเจ้าของสินค้าเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ประหยัดที่สุดเป็นสิ่งพึงประสงค์ของเจ้าของสินค้า ดังนั้นทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่พึงประสงค์ คือตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับแหล่งสินค้ามากที่สุด ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินค้าเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุด และยังเป็นการสะดวกแก่คลังสินค้าในการติดต่อธุรกิจอีกด้วย แหล่งสินค้าย่อยมีหลายแห่ง แต่ละแห่งมีปริมาณสินค้าที่ใช้บริการของคลังสินค้าในปริมาณมากน้อยต่างกัน ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมคืออยู่ในย่านกลางเฉลี่ยของแหล่งสินค้าทั้งปวงที่เป็นลูกค้า และเพ่งเล็งแหล่งที่มีปริมาณสินค้ามาก ๆเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายว่าให้มีลูกค้ามาใช้บริการของคลังสินค้ามากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อรายได้ของกิจการคลังสินค้า

– เส้นทางคมนาคม
ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าต้องมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ โดยสะดวกเส้นทางคมนาคมเหล่านั้นต้องมีสภาพดี ใช้ได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ เพราะการเดินทางของสินค้าจากแหล่งสินค้ามาสู่คลังสินค้า และจากคลังสินค้าไปสู่ตลาด ต้องกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความรวดเร็ว ในปริมาณมากด้วยเพื่อค่าขนส่งที่ประหยัด การขนส่งสินค้าอาจกระทำได้โดยทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศหรือแม้แต่ทางท่อ การขนส่งทางน้ำเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและได้ปริมาณมากที่สุด รองลงไปคือการขนส่งทางรถไฟ แต่การขนส่งทางถนนโดยรถยนต์บรรทุกเป็นการกระจายสินค้าได้ดีที่สุด เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันไปทั่วประเทศ นับได้ว่าเป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ส่วนการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นแพงที่สุดและขนได้ในปริมาณที่จำกัด มีข้อดีคือความรวดเร็ว การขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้าทั่วไปยังไม่เป็นที่นิยม ดังนั้นสำหรับการขนส่งส่งทางอากาศและทางท่อไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหรือให้ความสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า มากนัก ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่พึงประสงค์ควรมีเส้นทางขนส่งสามารถเข้าถึงได้หลายประเภทมากที่สุด อย่างน้อยควรจะมีทางถนนเป็นหลักเสริมด้วยทางน้ำและทางรถไฟอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

– แหล่งแรงงาน
การจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ และมีจำนวนเพียงพอเป็นปัญหาสำคัญของการประกอบธุรกิจ ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้แหล่งแรงงานที่สามารถหาแรงงานที่ต้องการได้ง่าย ทั้งในขั้นที่จัดตั้งใหม่ และในขั้นขยายกิจการในอนาคตด้วย

– ทัศนคติของชุมชน
ทำเลที่ตั้งของธุรกิจควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประเภทนั้น เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชนที่อยู่รอบข้างทำเลที่ตั้งนั้น ถ้าชุมชนเห็นว่ากิจการคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่มีความชอบธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ชุมชนก็จะให้ความนิยมชมชอบ ให้ความสนใจในการดำเนินงาน มีการมาสมัครเข้าทำงานมีการตั้งร้านค้าขายของใช้ที่จำเป็นให้แก่พนักงานของคลังสินค้ามีการร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจการคลังสินค้าก็สามารถจะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง หากทำเลที่ตั้งคลังสินค้าตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อธุรกิจ โดยเห็นไปว่าคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบไม่ชอบธรรม ไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์ของชุมชน ก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างคลังสินค้ากับชุมชน และอาจได้รับการกลั่นแกล้งนานาประการอันเป็นความเสียหายแก่การดำเนินธุรกิจกรณีเช่นนี้คลังสินค้าก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า จึงควรคำนึงถึงทัศนคติของชุมชนที่อยู่รอบข้างทำเลนั้นด้วย

– บริการสาธารณะ
ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าควรอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการสาธารณะของรัฐที่จัดให้แก่สังคม เช่นสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษาสถานพยาบาล เพื่อจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการเหล่านั้น โดยคลังสินค้าไม่ต้องจัดขึ้นมาเอง ทำให้ประหยัดต้นทุนลงได้

– สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่มีความสำคัญมากก็คือ อากาศและน้ำที่สำคัญรองลงไปก็คือ อุณหภูมิ แสง เสียง ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าที่เหมาะสมควรอยู่ในทำเลที่ตั้ง อากาศดี มีระบายน้ำสะดวก มีอุณหภูมิ แสง เสียง พอเหมาะ หากคลังสินค้าตั้งอยู่ในทำเลที่มีควันพิษ มีน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง อุณหภูมิสูง อับแสง อับอากาศ เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมก็จะมีผลต่อสภาพจิตของคนงาน และส่งผลต่อไปถึงสภาพการทำงาน เมื่อจิตใจไม่แจ่มใสก็อาจไม่เต็มใจทำงาน เมื่อสภาพของการทำงานไม่ดีผลงานก็ตกต่ำซึ่งเป็นผลเสียหายต่อกิจการทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า

อุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้ามีบทบาทสำคัญในการส่งออก

ตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญแห่งอื่นๆ ที่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ อาทิ ตลาดสวนจตุจักร และตลาดปริมณฑล รวมทั้งตลาดค้าส่งในภูมิภาคที่เริ่มมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดสวนตุจักรนับได้ว่าเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นที่ชาวต่างประเทศบางส่วนเริ่มเข้าเลือกซื้อจากตลาดแห่งนี้มากขึ้น

– การออกแบบและแฟชั่น
แฟชั่นของสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่จำหน่ายในตลาดค้าส่งทั้ง 4 แห่ง ส่วนมีที่มาจาก 2 ทางหลักคือ ทางแรก การออกแบบในประเทศ จากนักออกแบบ (designer) และร้านค้าปลีกที่เป็นผู้ออกแบบด้วยตนเอง และทางที่สอง การสั่งซื้อสินค้าหรือแคตตาล็อก (catalog) สินค้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการวางจำหน่ายในต่างประเทศ นอกจากนี้ จะเป็นสินค้าที่มีการใช้งานโดยเฉพาะ ได้แก่ แบบฟอร์มพนักงาน และสินค้าตามฤดูกาล อาทิ เครื่องนักเรียนและนิสิตนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย
ทั้งนี้ เมื่อมีแนวโน้มว่าแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จแบบใดได้รับความนิยม ร้านค้าปลีกต่างๆ ทุกตลาดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จะเปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้าประเภทนั้นทันที และผู้ผลิต (ผู้ประกอบตัดเย็บทั้งย่านประตูน้ำและปริมณฑล) ส่วนใหญ่จะสามารถทำการส่งมอบสินค้าแบบนั้นได้ภายใน 3 วัน

– ช่องทางการกระจายสินค้า
การกระจายสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ผู้จัดจำหน่ายไปยังร้านค้าปลีก) ของตลาดค้าส่งทั้ง 4 แห่ง จะมีรูปแบบหลัก 2 รูปแบบคือ รูปแบบแรก ผู้ซื้อจะเข้ามาติดต่อซื้อสินค้าด้วยตนเอง หรือการขายของหน้าร้าน ซึ่งจะมีทั้งในกรณีที่ผู้ซื้อนำสินค้ากลับไปด้วย และลูกค้าบางรายที่ต้องการให้ผู้จัดจำหน่าย เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ในภายหลัง และรูปแบบที่สอง ตัวแทนหรือเซลส์แมน (salesman) จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวมทั้งการหาลูกค้ารายใหม่
ในกรณีของเสื้อผ้าสำเร็จรูป การกระจายสินค้าของผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตในตลาดทั้ง 4 แห่ง จะมีทั้ง 2 รูปแบบ รวมทั้งการรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และโทรสารจากลูกค้าที่อยู่ในภูมิภาค ในกรณีที่ติดต่อซื้อขายสินค้ากันมาเป็นระยะเวลานานและลูกค้ารายนั้นได้รับความเชื่อถือ (credit) จากผู้จัดจำหน่าย
ในกรณีของสิ่งทอ (ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าผืนหรือผ้าปลีก) การกระจายสินค้าจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตส่งสินค้าไปยังผู้จัดจำหน่าย แล้วจึงมีการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกหรือผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง แม้ว่าจะมีรูปแบบคล้ายกับกรณีของเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าใหม่ ที่ผู้ผลิตจะมีตัวแทนหรือเซลส์แมน ที่นอกจากจะทำหน้าที่หาลูกค้ารายใหม่และติดต่อลูกค้าในภูมิภาคแล้ว (เช่นเดียวกับกรณีของเสื้อสำเร็จรูปแล้ว) ในกรณีนี้ ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำสินค้าใหม่ให้กับผู้จัดจำหน่ายด้วย ตัวแทนหรือเซลส์แมนของผู้ผลิต จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านสิ่งทอพอสมควร และหากผู้จัดจำหน่ายเห็นว่าสินค้านั้นมีโอกาสที่จะขายได้ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และก็จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปต่อไป

ดังนั้น เมื่อพิจารณากายภาพของตลาดทั้งสี่แห่ง อาจจะมีพื้นที่ของทำเลที่ตั้งไม่มากนัก แต่หากพิจารณาศักยภาพของตลาดทั้งสี่แห่งแล้ว อาจกล่าวได้ว่ามีพื้นที่การกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศทีเดียว

แม้ว่าการลงทุนของนักลงทุนไทยจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศก็ตาม แต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปของการร่วมลงทุนก็นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะนอกจากไทยจะได้ประโยชน์ในด้านเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในส่วนนี้ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย ไปจนถึงการทอผ้าและถักผ้า นักลงทุนญี่ปุ่นจะมีบทบาทในการควบคุมการบริหารค่อนข้างมากก็ตาม เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นมักจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์จากญี่ปุ่นค่อนข้างมาก รวมทั้งในด้านการตลาดเช่นกัน

การแข่งขันกันกระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์จัดโปรโมชั่น

02

ธุรกิจแฟชั่นนับเป็นธุรกิจที่ต้องเล่นกับความพึงพอใจของผู้บริโภค การจะออกแบบสินค้าให้ตรงใจอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเกินความพยายาม แต่จะทำอย่างไรให้สินค้ามีจุดเด่นและมียอดขายมากกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันได้นั้น กลับเป็นเรื่องยากของจริงที่ธุรกิจแฟชั่นต่างชาติที่จะบุกตลาดเซี่ยงไฮ้ล้วนต้องคิดหนักกับหัวข้อการบ้านดังกล่าว ด้วยเงื่อนไขการแข่งขันอย่างดุเดือดของจีนในปัจจุบัน โดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้ แม้ว่าจะเป็นสินค้าชั้นนำระดับอินเตอร์ แต่หากไม่ใช้กลยุทธ์ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” แข่งกันจัดโปรโมชั่นกระหน่ำเซลล์เพื่อกระตุ้นยอดขายบ้างนั้นก็อาจจะอยู่ในตลาดไม่ได้ และอาจร้ายแรงถึงขั้นต้องลาออกจากวงการปิดประตูกลับบ้านเพราะขาดทุนไปในที่สุด ทว่า กลยุทธ์ “ลด แลก แจก แถม” ของแฟชั่นแบรนด์อินเตอร์เพื่อแข่งขันกันครองส่วนแบ่งตลาดคงไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป เพราะตัวเลขผลกำไรของธุรกิจตลอดทั้งปีอาจไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด

กรณีตัวอย่างแบรนด์ Esprit หรือ Mango ที่ช่วงแรกเข้ามาทำตลาดในจีน และได้รับผลกำไรท่วมท้นจนสามารถขยายสาขามากมาย แต่ ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งสองแบรนด์พยายามคิดกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการลดราคาสินค้า ซึ่งผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง โดย Esprit มียอดขายลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 จนถึงปี ค.ศ. 2011 และผลกำไรรวมลดลงจากเดิมกว่าร้อยละ 98 จนกระทั่ง Esprit มีนโยบายปิดกิจการหลายสาขาในจีน ขณะเดียวกัน แบรนด์ Mango ซึ่งแม้จะมีร้านในจีนรวม 115 สาขา แต่ยอดขายของปี ค.ศ. 2013 ยังลดลงจากปี ค.ศ. 2012 ถึงร้อยละ 42.5

นอกจากการแข่งขันกันกระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์จัดโปรโมชั่นแล้ว ยังใช้กลยุทธ์สร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วยเช่นกัน อาทิ แบรนด์ H&M, Zara, Gap ที่พยายามจะเพิ่มยอดขายด้วยการสร้างความแตกต่างออกจากแบรนด์คู่แข่งอื่นๆ ในระดับใกล้เคียงกัน และหวังเจาะกลุ่มลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น โดยพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ต่อตลาดว่าตนเองเป็นแบรนด์ระดับสูง แต่ในความเป็นจริงภาพลักษณ์ยังไม่หรูหราเทียบเท่ากับแบรนด์ Hermes หรือ Chanel เป็นต้นเรียกได้ว่า กว่าธุรกิจจะอยู่ยืนหยัดบนเวทีแฟชั่นแห่งนี้คงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้กระทั่งเป็นแบรนด์อินเตอร์ก็ยังต้องฝ่าฟันปาดเหงื่อแข่งขันกันเอง เพื่อพยุงให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าคว้าชัยชนะได้ในที่สุด

ทำเลพารวย แหล่งทำเงิน ของพ่อค้า แม่ขาย

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนอกจากระบบการจัดการที่ดี คุณภาพของสินค้าดี บริการดีแล้ว สิ่งที่ช่วยสนับสนุนยอดขายและสร้างกำไรให้กับผู้ลงทุนอย่างยิ่งก็คือ ทำเล ซึ่งนักธุรกิจ พ่อค้า-แม่ขาย ทั้งหลายต่างรู้ดีว่าทำเล มีผลต่อยอดขายสินค้ามากน้อยเพียงใด

อย่างที่มีคนพูดกันไว้ว่า การทำธุรกิจหรือทำการค้าขายนั้น “ทำเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” วันนี้เว็บไซต์ SMEsสร้างอาชีพ ได้นำเอาชัยชนะครึ่งหนึ่งมาให้คนที่สนใจจะทำธุรกิจหรือค้าขาย นั้นก็คือการคัดสรรทำเล ที่เรียกได้ว่าเป็นทำเลทอง มาแนะนำท่านผู้อ่าน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากลงทุนค้าขาย ไปสู่ชัยชนะเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

ตลาดนัดรถไฟ (ศรีนครินทร์)

ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้า ซีคอน สแควร์ เป็นส่วนขยายจากตลาดนัดรถไฟ อตก.ซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะวันพุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-24.00 น. ภายในตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน คือ โซนร้านค้าที่เป็นห้องเช่า และโซนเปิดท้ายแบกะดิน ซึ่งสินค้าก็จะมีอยู่หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า ตุ๊กตา รองเท้า เครื่องประดับ กิ๊ฟช็อป อุปกรณ์แต่งรถ อุปกรณ์โทรศัพท์ กรอบรูป กรอบโทรศัพท์ หรือจะเป็นของเก่า ที่หาซื้อได้ยาก อาทิ แก้วน้ำ ภาพวาด แจกัน ถ้วย ชาม ของเล่น นาฬิกา ของตั้งโชว์ โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางวินเทจหรือย้อนยุค เป็นตลาดแนว เรโทร ที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่าลงตัว

นอกจากความหลากหลายของสินค้าแล้ว เรื่องของบริการ ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ยังมีดนตรีสด บรรเลงให้นักช็อป ทั้งหลายได้ฟังกันระหว่างเดินเลือกซื้อสินค้า แน่นนอนว่าสร้างความเพลิดเพลินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร ทั้งในส่วนของรถเข็นและแพงลอย คอยให้บริการนักช็อป ยามหิวและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย เรียกว่า ความน่าสนใจของสินค้ารวมไปถึงบริการ ภายในตลาดรถไฟศรีนคนรินทร์ ถือได้ว่าดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี

ตลาดนัดสนามหลวง 2 (ส่วนขยาย)

หากพูดถึงตลาดธนบุรี หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่า ตลาดสนามหลวง 2 เป็นตลาดขนาดใหญ่ย่านธนบุรีตั้งอยู่ ถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนาซึ่งใครต่อใครต่างรู้จักเป็นอย่างดี เหมือนอย่างตลาดนัดจตุจักร ฝั่งพระนคร ตลาดนัดธนบุรี เกิดขึ้นเนื่องจากกรุงเทพมหานคร ต้องการจัดสร้างตลาดขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชนฝั่งธนบุรี สามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างมากมาย และมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ภายใต้เนื้อที่กว่า 40 ไร่ โดยไม่ต้องเดินทางไกลเข้าไปยังฝั่งพระนคร ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะถูกจัดวางเป็นห้องเช่า เป็นสัดส่วน แบ่งโซนค้าขายชัดเจน เช่นเดียวกับตลาดนัดจตุจักร เรื่องสินค้าเรียกว่ามีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แบบครบครัน

ตลาดถนอมมิตร 88 (วัชรพล)

ในย่านรามอินทรา-วัชรพล ต้องบอกว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักตลาดถนอมมิตร 88 ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง แถวรามอินทรา โดยเฉพาะย่านวัชรพล เดิมทีตลาดถนอมมิตร 88 นั้นเป็นตลาดในรูปแบบเบกะดิน มีพ่อค้า แม่ค้า นำสินค้ามาวางขายกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่จำกัดประเภทสินค้า มีผู้คนเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดระเบียบตลาดให้น่าดูและทันสมัย ได้มาตรฐาน มีการจัดสร้างเป็นอาหารร้านค้า ภายใต้เนื้อที่ 8 ไร่

ตลาดนัดหลังการบินไทย (ตลาดนัดลุงเพิ่ม)

หากพูดถึงชื่อตลาดนัดลุงเพิ่ม หลายคนคงสงสัยว่าอยู่ที่ไหน แต่หากบอกว่าตลาดนัดหลังการบินไทย เชื่อว่าทุกคนต้องร้องอ๋อ อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนย่านนั้นเป็นอย่างดี ตั้งอยู่หลังการบินไทย วิภาวดี ซอย 22 สินค้าที่นำมาวางขายที่ตลาดก็จะมีมากมายให้เลือกหากันได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้า สินค้าแฟชั่นต่างๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิง รวมไปถึงยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ มีร้านอาหารมากมาย ไว้คอยบริการคนที่เดินทางมาซื้อสินค้า ซึ่งภายในตลาดนัดลุงเพิ่ม จะถูกแบ่งพื้นที่ขายสินค้าเป็นล็อคๆ คล้ายๆกับตลาดนัดสวนจตุจักร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าประจำ ส่วนร้านค้าไม่ประจำหรือแผงลอยก็จะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เช่นเดียวกัน

สุดยอดทำเลตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร


ทำเลที่ดีจะช่วยเกื้อหนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่คิดจะเริ่มลงมือทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้ายิ่งต้องใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ให้มากเป็นพิเศษ จึงเป็นโอกาสดีที่ จะขอนำเสนอสุดยอดตลาดนัดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและเหมาะจะเป็นทำเลทองในการค้าขายสินค้าของผู้ประกอบการ โดยมีตลาดนัดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1.ตลาดนัดสวนจตุจักร

ตลาดนัดสวนจตุจักรเป็นตลาดนัดที่ได้รับความนิยมและมียอดเงินสะพัดสูงที่สุดในเมืองไทยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศ โดยจะเปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์มีจุดเด่นตรงที่มีสินค้าเครื่องใช้แทบจะทุกประเภทมาวางจำหน่าย ซึ่งในแต่ละวันที่เปิดทำการจะมีประชาชนมากกว่าแสนคนมาเดินเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ชั้นดีให้กับผู้ประกอบการค้าขายสินค้า ซึ่งถึงแม้จะเปิดเพียงแค่สองวันในหนึ่งสัปดาห์แต่ก็มีกำไรมากกว่าร้านค้าที่เปิดทำการตลอดทั้งเดือน โดยตลาดนัดสวนจตุจักรจะมีการแบ่งพื้นที่ขายออกเป็นโซนๆและมีราคาค่าเช่าที่สูงมาก แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรายได้ที่เข้ามา จึงกลายเป็นตลาดนัดอันดับหนึ่งในใจผู้ค้าจำนวนมาก

2.ตลาดนัดสะพานพุทธ

เป็นตลาดนัดที่เปิดค้าขายในช่วงเวลารัตติกาลบริเวณสะพานพุทธตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร เริ่มวางขายสินค้ากันตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนอาจจะเลยไปถึงตีสอง จุดเด่นที่น่าสนใจของสะพานพุทธคือผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าที่เป็นมือสองไปวางขายได้เพราะเป็นแหล่งรวมตัวของผู้บริโภคที่ชื่นชอบลักษะสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเพราะมีราคาถูก ซึ่งบางทำเลในตลาดสะพานพุทธไม่มีการเก็บค่าเช่าแผง โดยจะเปิดขาย 6 วันและหยุดในวันจันทร์ จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจหากผู้ประกอบการคิดจะขายสินค้ามือสอง

3.ตลาดนัดลุงเพิ่มหลังการบินไทย

มีทำเลที่ตั้งอยู่หลังการบินไทยสำนักงานใหญ่บนพื่นที่กว่า 2 ไร่ มีจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการตรงที่ค่าเช่าแผงค่อนข้างถูก โดยเริ่มต้นประมาณเดือนละ 3,000 บาท และเปิดขายทุกวัน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อาหาร เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาที่พีคที่สุดอยู่ในเวลา 11.00-13.00 น. เพราะมีลูกค้าที่เป็นพนักงานมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากจึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีเวลาขายสินค้าทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการบอกเล่าแบบปากต่อปากจากพนักงานการบินไทยด้วย

4.ตลาดนัดกลางคืนสยามสแควร์

จุดเด่นอยู่ตรงที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นวัยรุ่นที่พอมีกำลังซื้ออยู่บ้าง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่คิดจะขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าตามสมัยและเทรนด์แฟชั่นที่ราคาไม่แพงมาก เพราะเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มาเดินตลาดแห่งนี้ โดยสามารถวางขายได้บนทางเท้าและเปิดตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มจนถึง 5 ทุ่ม จึงเหมาะกับผู้ประกอบการที่อาจจะมีธุรกิจหลักและหน้าที่การงานในตอนกลางวันและต้องการหารายได้เพิ่มในตอนกลางคืน

5.ตลาดนัดคลองถม

ตลาดนัดคลองถมจะเปิดบริการตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณสองถึงสามทุ่ม ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้แทบจะทุกอย่างโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเกรดสอง มีลูกค้าหมุนเวียนเป็นจำนวนมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจึงไม่จำเป็นต้องทำประชาสัมพันธ์ โดยสามารถขายสินค้าได้เรื่อยๆตลอดทั้งวันเพราะมีผู้คนจำนวนมากเลือกมาเดินตลาดแห่งนี้ แต่ผู้ประกอบการคิดที่จะขายสินค้าที่มีราคาแพงขอแนะนำว่าตลาดแห่งนี้คงไม่เหมาะเท่าไหร่นัก

6.ตลาดโบ๊เบ๊

ตลาดแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งแบบขายส่งและขายปลีก เพราะเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงมากประชาชนรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้โบ๊เบ๊ยังเป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่สำคัญ จึงทำให้มีลูกค้าขาประจำแวะเวียนมาดูและสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อไปขายต่อ ผู้ประกอบการที่ต้องการจะกระจายและขายเสื้อผ้าในคราวเดียวกันให้ได้จำนวนมากๆ ตลาดโบ๊เบ๊คือทางเลืกอันดับหนึ่งของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการควรที่จะเลือกนำสินค้ามาวางขายที่ตลาดนัดก็คือ จำนวนผู้คนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดที่มีเป็นจำนวนมากและยังคงความแน่นอนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยยิ่งถ้ามีคนมาเดินเยอะมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าโอกาสในการขายของได้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะดีที่สุดหากสินค้าของผู้ประกอบการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามและน่าสนใจสองสิ่งนี้จะช่วยให้สินค้าสามารถขายออกและทำกำไรกลับคืนมาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะต้องไม่ลืมว่าถึงแม้ตลาดนัดจะเป็นขุมทองของการทำเงินแต่ก็มีคู่แข่งเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

ธุรกิจขายเสื้อผ้าเป็นอาชีพยอดนิยมอีกอาชีพหนึ่งการทำธุรกิจขายเสื้อผ้านั้นทำไม่ยาก

2

การทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเป็นอาชีพยอดนิยมอีกอาชีพหนึ่งการทำธุรกิจขายเสื้อผ้านั้นทำไม่ยาก แต่คุณต้องรู้จักการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับสถานที่ที่คุณขายอยู่  เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะกำลังคิดที่จะทำธุรกิจขายเสื้อผ้าอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร วันนี้ มีวิธีการเริ่มทำธุรกิจขายเสื้อผ้ามาฝากเพื่อน ๆ มาดูกันเลย

อย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าการเปิดร้านขายเสื้อผ้าเนี๊ยะ คุณตั้งงบประมาณอยู่เท่าไร เพื่อที่เราจะสามารถวางแผนได้คราว ๆ เพราะการเปิดร้านขายเสื้อผ้าต้องมีใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้าน งบประมาณของคุณควรดูที่เงินสะสม เช่นถ้ามีอยู่ 100 ควรลงทุนสัก 30 ถ้ามี 1000 ก็ควรลงทุนที่ 300 ประมาณนี้ ดังนั้นคุณต้องตั้งงบประมาณให้ดีจะได้ไม่บานปลายทำเลการค้าขายก็สำคัญ คุณควรเลือกสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือมีคนอาศัยอยู่เยอะ เพราะต่อให้คุณเลือกเสื้อผ้ามาดีขนาดไหนแต่ไม่ค่อนมีลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านโอกาสขายได้ก็คงยากหน่อย แต่ถ้าคุณอยู่ในที่ชุมชนมีคนเยอะการที่มีคนเดินผ่านดูร้านเราทุกวัน แน่นอนสักวันหนึ่งเขาต้องมาเป็นลูกค้าเราบ้าง

คุณควรหาร้านที่ขายส่งเสื้อผ้าให้คุณได้ในราคาที่ถูก ก่อนการทำธุรกิจขายเสื้อผ้าคุณต้องไปดูร้านขายส่งเสื้อผ้าหลาย ๆ ที่แล้วค่อนเอาราคามาเปรียบเทียบกันว่าร้านไหนถูกที่สุดแล้วค่อยตัวสินใจซื้อ แต่คุณต้องคิดค่าใช้จ่ายให้ดีก่อนนะ ไม่ใช่ว่าไปรับเสื้อผ้าจากร้านขายส่งที่อยู่ไกลราคาถูก แต่ลืมคิดค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง ซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบจริง ๆ คุณอาจจะได้ของแพงก็ได้ต้องเลือกเสื้อผ้าที่ขายได้ทุกยุคทุกสมัย เช่น เสื้อยืดคอกลมธรรมดาหลายสี หรือเสื้อยืดสีขาวนำมาเพ้นลายเพื่อขาย อาจจะเป็นสีสันที่สดใสหรือเป็นสีขาวดำตามสไตล์ของคุณก็ได้ เพราะการขายเสื้อผ้าตามกระแสไม่ได้มีผลดีกับผู้ขายแต่มีผลดีกับผู้ซื้อ ยิ่งเราตามกระแสมากเท่าไรสินค้าก็จะเหลืออยู่ในมือเยอะถ้าคุณขายไม่หมดมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ไม่มีผลกำไร เมื่อนานเข้าก็จะกลายเป็นการขาดทุนเพราะคุณต้องควักต้นทุนออกไปซื้อเสมอ ดังนั้นอย่าเลือกเสื้อผ้าตามกระแสนะ

อุตสาหกรรมธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทยขยายบทบาทสู่อินโดนีเซีย

แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มดีกรีความร้อนแรงมากขึ้น การบุกเบิกช่องทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในกลวิธีรักษาความอยู่รอดทางธุรกิจ  ทั้งนี้ “อินโดนีเซีย” เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป สำหรับผู้ประกอบการไทย การทำธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในตลาดอินโดนีเซียมีความน่าสนใจในหลายมิติ ในแง่การค้าเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่เติบโตอย่างโดดเด่น ผลักดันให้รายได้ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่อำนาจในการตัดสินใจและกำลังซื้อในกลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกาย จะเห็นได้ว่าในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ยอดนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่การนำเข้าจากไทยก็เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ในแง่การลงทุน มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ในสาขาสิ่งทอและเสื้อผ้าของอินโดนีเซียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการก้าวเข้าสู่การเปิดเสรี AEC ในปี 2558 คงปฎิเสธไม่ได้ว่า จะยิ่งเพิ่มแรงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่อินโดนีเซียมากขึ้น จากจุดเด่นของจำนวนแรงงานและค่าแรงที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ พอจะแข่งขันได้กับผู้ผลิตในตลาดอาเซียน

โอกาสของธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีปัจจัยหนุน ได้แก่ การพัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมือง (Urbanization) และความต้องการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวอินโดนีเซียที่เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ รสนิยมที่ใกล้เคียงและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสขยาย Outlet และ Brand ของไทยไปสู่หัวเมืองสำคัญที่มีอัตราการบริโภคและรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นได้

จากปัจจัยข้างต้นน่าจะมีส่วนผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปยังอินโดนีเซีย ในปี 2555 มีมูลค่าทั้งสิ้น 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงร้อยละ 43.0 (YOY) และในช่วงที่จะก้าวไปสู่การเปิดเสรี AEC ปี 2556-2558 การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปยังอินโดนีเซียก็น่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยที่เข้าไปบุกเบิกทำการค้า การลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ส่งออกและผู้ประกอบการค้าปลีก/ห้างสรรพสินค้า

แม้ว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยจะมีศักยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ที่มีมูลค่าค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสูงถึง 11, 000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพสินค้า และแบรนด์ของไทยก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ สามารถเข้ามาทำตลาดได้ง่ายขึ้น แต่ภายใต้โอกาสก็ยังมีความท้าทายแฝงอยู่ ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ การแข่งขันในธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากกลุ่มธุรกิจต่างชาติที่พยายามจะรุกคืบเข้ามาทำตลาดและใช้อินโดนีเซียเป็นฐานการผลิต ซึ่งจุดนี้อาจจะกลายอุปสรรคต่อการทำตลาดในประเทศ และการส่งออกไปยังอินโดนีเซียในระยะข้างหน้าได้ ส่วนประเด็นที่นักลงทุนจะต้องตระหนักในการลงทุนย้ายฐานการผลิตมายังอินโดนีเซีย คือ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศที่มีขึ้นอยู่บ่อยๆ และกฎหมายแรงงานที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งหากไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด อาจส่งผลให้ทำการค้าการลงทุนได้ไม่อย่างราบรื่นนัก และแม้ว่าประสิทธิภาพแรงงานอินโดนีเซียจะสามารถตัดเย็บได้ค่อนข้างดี แต่งานที่ต้องการความละเอียดสูง ยังถือเป็นจุดด้อยของแรงงานอินโดนีเซีย นอกจากนี้ การที่ผู้ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการแย่งแรงงานและขาดแคลนแรงงานได้ในระยะข้างหน้าได้

ดังนั้น ในช่วงรอยต่อของการก้าวสู่ AEC ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะรุกเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียให้มากขึ้น เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวแล้วนั้น พื้นที่การแข่งขันก็อาจเต็มไปด้วยความหนาแน่น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญความท้าทายในการเข้าชิงพื้นที่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าโดยเปรียบเทียบ

ไอเดียง่ายๆสำหรับออกแบบตกแต่งร้านให้ดึงดูดลูกค้า

สำหรับใครที่มีกิจการมีธุรกิจร้านค้าต่างๆ หรือใครที่กำลังจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง จะมีวิธีตกแต่งร้านอย่างไรให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ? หากลูกค้าเข้ามาชมสินค้าภายในร้านของคุณมากเท่าไร โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าของคุณก็มากขึ้นคะ มาดู 5 ไอเดียง่ายๆ ในการตกแต่งร้านเพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ากันค่ะ

1. ประเภทของร้านค้า : ประการแรกเลยต้องดูก่อนว่าร้านค้าของคุณจัดอยู่ประเภทไหน เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านหนังสือ หรือ ร้านขายของทั่วไป ฯลฯ แล้วสำรวจทำเลที่ตั้ง สำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นที่บริเวณนั้นๆ ว่าแนวโน้มธุรกิจประเภทไหนเหมาะกับร้านค้าในย่านบริเวณนั้น

2. คอนเซปต์ของร้าน : หลังจากเลือกธุรกิจร้านค้าแล้ว ต้องหาคอนเซปต์ของร้าน มาสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ สร้างความโดดเด่นในแบบไม่ซ้ำใคร เพื่อเป็นที่ประทับใจของลูกค้าและการบอกต่อ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

3. การเลือกใช้แสง สี เสียง และ กลิ่น : การจัดร้านโดยเลือกใช้ แสง สี เสียง และกลิ่น ให้เข้ากับธุรกิจร้านค้า จะช่วยสร้างความสวยงาม เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าของคุณมากขึ้น เช่น ใช้กลิ่นอาหาร กลิ่นขนมปัง กลิ่นเครื่องดื่ม หรือกลิ่นผลไม้ มากระตุ้นความอยากอาหาร ให้ลูกค้าซื้ออาหาร ใช้แสงสีนวลสำหรับร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องประดับ มาช่วยให้สินค้าดูสวยมากขึ้น แสงสีเหลืองจะช่วยให้สีผิวของลูกค้าดูดีขึ้นเช่นกัน เลือกใช้สีให้เหมาะสมกับร้าน สีชมพู สีหวานๆจะเหมาะกับร้านเครื่องสำอาง ร้านสไตล์สาวๆ ร้านน่ารักๆ สีโทนเย็นอบอุ่น จะเหมาะกับร้านขายสินค้าที่ต้องการให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้านานๆ และสำหรับเสียงก็มีความสำคัญเช่นกัน การเปิดเพลงเบาๆ เพลงเย็นๆ ในร้านขายสินค้าก็ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายๆอยู่ในร้านเลือกสินค้าได้นานขึ้น สำหรับร้านอาหารให้เปิดเพลงจังหวะที่เร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นการรับประทานอาหารของลูกค้า

4. การจัดวางสินค้า : เริ่มจากหน้าร้านและทางเข้าร้านต้องจัดสินค้าให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้าน เมื่อลูกค้าเข้าร้านแล้ว สำคัญที่สุดคือการจัดวางในระดับสายตาของลูกค้า ไม่ให้ลูกค้ามองผ่านเลยไป เมื่อสินค้าหมดต้องจัดสินค้าตัวเดิมมาเติมให้เต็ม ไม่ควรปล่อยว่างจะดูไม่สวยงาม การตั้งอุปกรณ์ภายในร้านควรให้มีพื้นที่ทางเดินพอสมควร เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย สร้างความแตกต่างในการจัดเรียงสินค้า โดยการแยกหมวดหมู่สินค้า มีชั้นวางสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าได้ทดลองเปรียบเทียบชนิด รุ่น ลวดลาย และขนาดไปบริเวณเดียวกัน

5. เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่ง : เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งร้านให้เข้ากับคอนเซปต์ร้าน เช่น ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทันสมัยเก๋ไก๋และประดับด้วยเครื่องประดับหรูหรา หรือคอนเซปต์เรียบง่ายแบบธรรมชาติ ควรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ สร้างบรรยากาศภายในร้าน หรือคอนเซปต์คลาสสิกวินเทจ ก็เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจมาตกแต่ง เป็นต้น

การเลือกที่ดินทำเลในการจัดตั้งโรงงานหรือจำหน่ายสินค้า

การเลือกทำเลในการทำธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก หากเลือกไม่ดีแล้วจะมีผลกระทบต่างๆ ตามมา แต่ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของธุรกิจบางธุรกิจอาจมีข้อจำกัดแตกต่างกัน แรงงานที่จะเข้ามาทำงาน เช่นหากแรงงานมีทักษะอาจจะสามารถเดินทางไกลได้มากกว่าแรงงาน ที่ทักษะน้อยและแรงงานทักษะมักจะอยู่ที่เมืองใหญ่ๆ ส่วนแรงงานทักษะน้อยก็จะอยู่ในที่ที่มีค่าเช่าที่อยู่ที่ไม่แพง ใกล้แหล่งวัตถุดิบและใกล้แหล่งกระจายสินค้า เพราะหากห่างจากแหล่งวัตถุดิบหรือห่างจากตลาดกระจายสินค้า ก็อาจมีค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น สาธารณูประโภครองรับเพียงพอหรือไม่ เช่นไฟฟ้า น้ำประปา สถานที่รองรับการบำบัดของเสียต่างๆ มีความสะดวกในการคมนาคมเพียงพอหรือไม่ ขนาดของพื้นที่หากมีการขยายขนาดโรงงานในอนาคต ราคาของพื้นที่

การเลือกทำเลสำหรับการตั้งออฟฟิศ การตั้งออฟฟิศนั้นทำได้หลากหลายทั้งแบบเช่า, เช่าซื้อ หรือซื้อ โดยมีทั้งแบบตึกแถว บ้าน ทาวเฮาส์ก็ได้ โดยปัจจัยในการเลือกนั้นก็คล้ายกับการเลือกที่ตั้งโรงงาน แต่มีเพิ่มในเรื่องของ สถานที่ตั้งของออฟฟิศ เพราะหากสถานที่ตั้งอยู่ในที่มีภาพลักษณ์ดีย่อมส่งผลถึงภาพลักษณ์ของกิจการด้วย และส่งผลถึงความภาคภูมิใจของพนักงานที่ทำงานในออฟิศนั้นๆด้วย ปัจจัยต่อมามาคือ อัตราค่าเช่า ที่สามารถจ่ายได้ในราคาเหมาะสมและปัจจัยสำคัญสิ่งสุดท้ายคือการคมนาคม เช่นเดียวกับธุรกิจโรงงาน การเลือกทำเลสำหรับค้าขายของปลีกนั้นสำคัญมากกว่าธุรกิจชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เบื้องต้นการเลือกทำเลนั้น ควรอยู่ใกล้กับแหล่งของผู้ซื้อเช่น หากเปิดร้านขายกิ๊ฟช็อป ก็ควรอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีผูหญิงอยู่เยอะ หากเปิดร้านเสื้อผ้า ก็ต้องอยู่ใกล้กับสถานที่ๆมีคนพลุกพล่าน ก็จะช่วยให้การค้าขายคล่องตัวขึ้น

หากมีธุรกิจข้างเคียงที่ส่งเสริมกันก็จะช่วยให้ธุรกิจ มียอดขายมากขึ้นด้วยเช่น หากเปิดร้านการแฟ แล้วอยู่ใกล้ๆกับร้านเบเกอรี่ ร้านเน็ทคาเฟ่ ร้านหนังสือ ก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ด้วย อำนาจการซื้อของผู้คนบริเวณนั้น บางครั้งแม้อยู่ย่านชุมชนแต่ผู้คนที่นั่นอาจมีกำลังซื้อต่ำก็เป็นได้ เช่นอยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ก็ไม่สามารถที่จะขายของราคาแพงได้ดี แต่อาจจะขายของกินหรือปัจจัยสี่ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เป็นต้น อย่าตั้งร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงกันกับผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน เพราะจะเป็นการแข่งกันเอง และอาจจะพากันต้องปิดกิจการก็เป็นได้ นอกจากว่าตลาดตรงนั้นยังมีความต้องการสูงและยังมีผู้ขายน้อยรายก็อาจพิจารณาตั้งธุรกิจตรงนั้นก็ได้

เจาะธุรกิจการขายเสื้อผ้าในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัวในปัจจุบัน

2

ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบดี อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นแถมงานก็หายากอีก จะหาอาชีพเสริมที่ทำเงินเพื่อเพิ่มรายได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรดี นายอาชีพก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆ ทำอาชีพเสริม คือ รับเสื้อผ้ามาขาย แต่เพื่อนคงจะติดปัญหาหลายๆอย่าง  เช่น จะรับเสื้อผ้าจากที่ไหนมาขาย อีกไหนคู่แข่งก็มีเยอะ เศรษฐกิจไม่ดีใครจะมาซื้อ นายอาชีพขอเสนอตัวไขข้อข้องใจโดยการเจาะธุรกิจขายเสื้อผ้าให้เพื่อนๆได้นำไปประกอบการตัดสินใจว่าจะทำอาชีพนี้ดีหรือไม่

เจาะธุรกิจการขายเสื้อผ้า การหาแหล่งรับซื้อเสื้อผ้ามาขาย รับเสื้อผ้ามาขาย จาก ตลาดโรงเกลือ  อ. อรัญประเทศ  สินค้าในตลาดโรงเกลือนั้นมีมากมายมีทั้งสินค้าใหม่และเก่า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เพชร พลอย เครื่องเงิน และอีกมากมายหลายอย่าง ในที่นี้นายอาชีพจะพูดถึงเสื้อผ้ามือสอง ถ้าเพื่อนๆรับเสื้อผ้ามือสองมาขายเพื่อนๆจะได้กำไรงามมากเพราะต้นทุนต่ำ โดยมากเสื้อผ้ามือสองของตลาดโรงเกลือมักจะเป็นของแบรนด์เนมแต่ตอนเลือกเราต้องคัดเลือกหน่อยเพื่อให้ได้สินค้าในสภาพที่ดี เห็นไหมแค่นี้เราก็มีสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกได้ ถ้าเอาไปขายก็ยิ่งได้กำไรอีกหลายเท่าเลยทีเดียวนับเป็นอาชีพเสริมที่ทำเงินได้ดีทีเดียวสำหรับธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง

ไปรับเสื้อผ้ามาขายจากแพลทตินั่มมีข้อดีคือ ที่นั่นมีเสื้อผ้าหลากหลายแนว วัยรุ่นวัยทีน วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เสื้อผ้าแฟชั่นที่ตามยุคสมัย ราคาก็มีตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ถ้าซื้อ มากก็จะได้ราคาก็จะถูกลงมาอีก ส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็มีขาย มีทั้งไม้แขวน ราว ถุง หุ่น ไปแล้วได้ครบทุกอย่างอย่างแน่นอน ส่วนถ้าเราไปเดินที่ประตูน้ำคุณภาพเสื้อผ้าก็จะลดลงมาจาก ห้างแพลทตินั่มนิดนึง ที่สำคัญราคาถูกกว่า ไปตอนเช้าซัก 7 โมง คนจะน้อย ไม่แออัดด้วย ได้ของดี แบบเสื้อผ้าก็เยอะ หลักการขายของพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเค้าจะขายส่งต่อแบบ 3 ตัว หรือ 6 ตัวขึ้นไป สำหรับขายส่ง เรามีหน้าที่ไปเดินเลือกแบบสวยๆ เท่านั้นเอง ส่วนฝั่งแพลทตินั่มก็ส่งขั้นต่ำ 2 ตัวก็ยังมีเลย ข้อดีคือคละแบบได้ด้วย แบบสวยๆเยอะ แต่ก็ราคาแพง สำคัญที่สุดตอนจ่ายเงินอย่าลืมต่อราคาเสื้อผ้าด้วยล่ะ

การปรับตัวและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่น

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าต้องการซื้อสินค้าทั้งเสื้อผ้า กางเกง รองเท้าและอื่นๆอีกมากมายเป็นของขวัญ แก่ตัวเองและคนที่ตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนรักไม่จำกัดเพศและวัย มอบให้ในโอกาสต่างๆและเสื้อคู่รักจึงเป็นสินค้าที่นิยมในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบางครั้งอาจเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน เนื่องจากชีวิตประจำวันของเรามีธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้ามีจำหน่ายมาก กลุ่มผู้จัดตั้งจึงเล็งเห็นช่องทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำใครจึงตัดสินใจทำธุรกิจขายเสื้อคู่รักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชื่นชอบเสื่อคู่รักที่มีความสวยงามและไม่เหมือนใครที่จะได้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าและจะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต

ธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบันพบว่ามีการแข่งขันสูงมากทำให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะมีคู่แข่งทางธุรกิจทุกระดับมากพอสมควร ทั้งนี้คู่แข่งขันมีการผลิคและการเติบโตในตลาดสูง แนวโน้มการเติบโตของทางธุรกิจขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ ส่วนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออกเริ่มมีบทบาทในประเทศไทย เมื่อประมาณ 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการจำกัดโควตานำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปรุนแรงขึ้น ประกอบกับการคมนาคม ขนส่ง สื่อสาร และการตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งหลายๆ ประเทศ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเปราะบาง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้มีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบสีผ้า การออกแบบเนื้อผ้า การตลาด ค่าขนส่ง ภาษี โควตา ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านโควตา และการเปิดประเทศของประเทศจีน อินเดีย บังคลาเทศ และปากีสถาน ทำให้ผู้ซื้อสินค้าสิ่งทอหันไปซื้อสินค้าจากประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ดังนั้น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อการส่งออกของประเทศไทยจึงเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าประเทศจีนนอกจากเป็นประเทศที่มีประชากรมาก มีพื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทออยู่แล้ว และค่าแรงงานต่ำแล้ว ยังได้รับเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด จากฮ่องกงและไต้หวันที่เข้าไปลงทุนในประเทศจีน จึงทำให้ประเทศจีนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น การเปิดประเทศของปากีสถาน อินเดีย กับบังคลาเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกสิ่งทอสูง เพราะเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบประเภทฝ้ายมาก และค่าแรงงานต่ำ และบางประเทศดังกล่าวก็เริ่มส่งออกมากกว่าประเทศไทยในบางหมวดสินค้าแล้ว ทำให้อุตสาหกรรมนี้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

เริ่มเข้าสู่สภาวะการมีธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศมากเกินความต้องการของตลาด

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายที่เน้นการใช้แรงงาน ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างสูง แต่การผลิตขึ้นอยู่กับการออกแบบ คุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน ที่ผ่านมาประเทศไทยได้อาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานโดยผลิตตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและส่งออกในชื่อของสินค้าต่างประเทศ แต่ผลของค่าแรงที่สูงขึ้นทำให้ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น จีนและเวียดนาม  ดังนั้นไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งให้มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสินค้าที่เป็นตราสินค้าของไทยเอง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น

ผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้าในประเทศบางส่วนให้ความเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการคือ การที่มีสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดและตลาดชายแดน ประการต่อมาในช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนเปิดดำเนินการจำนวนมาก ทำให้ตลาดในประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะการมีธุรกิจการค้าเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศมากเกินความต้องการของตลาด และความตื่นตัวของผู้ประกอบการในการรองรับแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทำให้ตลาดสินค้าเสื้อผ้าในประเทศมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นมาก ตลาดโดยรวมจึงเริ่มมีการขยายตัวลดลง

สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของไทยและถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ

คือไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมากกว่าประเทศอื่นๆ พบว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกรวมเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ เกิดจากการรวมกลุ่มภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนและการรวมกลุ่มการค้าอื่นๆที่มีความต้องการนำเข้าเส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มอาเซียน คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ทำให้การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยได้มีการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น ลาว เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต

แม้ว่าการลงทุนของนักลงทุนไทยจะมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศก็ตาม แต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปของการร่วมลงทุนก็นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเช่นกันโดยเฉพาะการร่วมลงทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่นในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะนอกจากไทยจะได้ประโยชน์ในด้านเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ แม้ว่าที่ผ่านมาการลงทุนในส่วนนี้โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ การปั่นด้าย ไปจนถึงการทอผ้าและถักผ้า

กลยุทธ์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Picture-11การแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มยังแข่งขันกันรุนแรงอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและกลยุทธ์ให้ทันกับทุกสถานการณ์ เนื่องจากประเทศคู่แข่งขันที่สำคัญซึ่งมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ แคนาดา ฮ่องกง อิตาลี และไต้หวัน ส่วนคู่แข่งขันที่ได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา รวมถึงตลาดต่างประเทศอย่างสหรัฐฯ ได้นำด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อการนำเข้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเป็นข้อกำหนดทางการค้าในอนาคต ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐฯได้ให้ความสนใจในการบริโภคที่มีผลต่อสิ่งแวด ล้อมมากยิ่งขึ้น

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประกอบด้วยการผลิตที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการตัดเย็บ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบ (designing) การทำแพทเทิร์น (patterning) และการตัด (cutting) ซึ่งขั้นตอนย่อย ทั้ง 3 นี้ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงงานมีฝีมือ ดังนั้นปัจจุบันในโรงงานขนาดใหญ่บางแห่งจึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตเพื่อประหยัดค่าแรงงาน และลดความสูญเสียจากการร่างแบบและการตัด ที่เรียกว่า CAD และ CAM ทำให้การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปง่ายและรวดเร็วขึ้น

2. ขั้นตอนการเย็บประกอบชิ้นส่วน หลังจากผ้าผืนผ่านการตัด (cutting) เรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการเย็บเพื่อประกอบเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูปต่าง ๆ ขั้นตอนการเย็บดังกล่าวอาจแบ่งออก ได้เป็น 2 ขั้นตอนย่อย คือ การเย็บ (sewing) และการสอยเก็บรายละเอียด (trimming) ในขั้นตอนนี้แม้ว่าจะสามารถใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือเครื่องเย็บคอมพิวเตอร์ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนเป็นเสื้อผ้าได้เร็วขึ้นแต่เครื่องจักรเหล่านี้ก็ช่วยประหยัดค่าแรงได้ไม่มากนักเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่สูงขึ้นจากการต้องซื้อเครื่องจักรใหม่

3. ขั้นตอนการเตรียมสินค้าสู่ตลาด เมื่อสิ่งทอผ่านการตัดเย็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 เพื่อเตรียมออกสู่ตลาดต่อไป โดยในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการรีด (ironing) การพับ (folding) และการบรรจุหีบห่อ (packaging)

อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยังคง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องการแต่งกายมากขึ้น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป จึงสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะมีลูกค้าแทบทุกกลุ่มรองรับอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว และเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ยังมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่จะซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ถ้าเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว จึงคาดว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ทำเลหรือพื้นที่ในการจัดหน่ายสินค้าหรือสำหรับบริษัทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนอกจากระบบการจัดการที่ดี คุณภาพของสินค้าดี บริการดีแล้ว สิ่งที่ช่วยสนับสนุนยอดขายและสร้างกำไรให้กับผู้ลงทุนอย่างยิ่งก็คือ ทำเล ซึ่งนักธุรกิจ พ่อค้า-แม่ขาย ทั้งหลายต่างรู้ดีว่าทำเล มีผลต่อยอดขายสินค้ามากน้อยเพียงใด อย่างที่มีคนพูดกันไว้ว่า การทำธุรกิจหรือทำการค้าขายนั้น “ทำเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”

“การทำธุรกิจขายเสื้อผ้า”ก็เหมือนกันเป็นอาชีพยอดนิยมอีกอาชีพหนึ่ง เราคิดว่าการทำธุรกิจขายเสื้อผ้านั้น ทำไม่ยาก แต่คุณต้องรู้จักการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับสถานที่ที่คุณขายอยู่ เพื่อนๆ หลายคนอาจจะกำลังคิดที่จะทำธุรกิจขายเสื้อผ้าอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร ในการเลือกสถานที่ขาย

ทำเลการค้าขายก็สำคัญ คุณควรเลือกสถานที่ที่เป็นชุมชนหรือมีคนอาศัยอยู่เยอะ เพราะต่อให้คุณเลือกเสื้อผ้ามาดีขนาดใหนแต่ไม่ค่อยมีลูกค้าเดินผ่านหน้าร้าน โอกาสขายได้ก็คงยากหน่อย แต่ถ้าคุณอยู่ในที่ชุมชนมีคนเยอะการที่มีคนเดินผ่านดูร้านเราทุกวัน แน่นอนสักวันหนึ่งเขาต้องมาเป็นลูกค้าเราบ้าง

ความน่าสนใจและโอกาสสำหรับ พ่อค้า แม่ค้า แน่นอนว่าด้วยพิกัดที่ได้เปรียบของตลาด มีทั้งสำนักงาน ออฟฟิศ มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน อยู่ล้อมรอบเต็มไปหมด จึงเป็นโอกาสที่ดี ในเรื่องของการค้าขายที่จะสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศ ซึ่งมีกำลังซื้อพอสมควรอยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม ทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ และในปัจจุบันก็มีหลายสถานที่ที่คอยให้บริการให้เช่า หรือซื้อพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าอยู่จำนวนมาก เพียงแค่เรานั้นเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ก่อนที่เราจะตัดสินใจเช่าพื้นที่ หรือทำเลนั้น เราก็ต้องสำรวจพื้นที่ก่อนว่ามันเหมาะกับธุรกิจของเราหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเลือกทำเลที่แบบว่าเงียบสงบ ไม่มีคนเดินเลย ซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับการขายสินค้าของเรา ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกทำเลควรพิจารณาถึงบริบทและสิ่งแวดล้อมรอบๆด้วยว่าสถานที่ที่เราเลือกนั้นเหมาะสมกับการทำธุรกิจของเรามากน้อยเพียงใด เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

 

 

การออกแบบ และการตกแต่งห้องครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การออกแบบ และการตกแต่งห้องครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันนี้ห้องครัวมีบทบาทมากกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งในเรื่องการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และความสวยงาม ซึ่งครัวในยุคใหม่ได้มีการปรุงแต่งโฉมหน้าให้ดูทันสมัยด้วยอุปกรณ์เครื่อง ใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เตาไฟฟ้า เตาอบ เครื่องดูดควัน ฯลฯ ที่นับว่าเป็นการพลิกโฉมห้องครัวได้อย่างน่าสนใจยิ่ง แต่ทั้งนี้การออกแบบก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ “ห้องครัว” เป็น “ห้องหัวใจ” สำคัญของทุกครัวเรือน

การจัดวางแปลนที่มีการจัดทางสัญจรให้เกิดการไหลเวียน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในตำแหน่งใช้สอยให้ดูเหมาะสม ทั้งขนาดของพื้นที่และการใช้สอยจริงในชีวิตประจำวัน

เกาะตรงกลาง และเตาแก็สทำหน้าที่วางอุปกรณ์ นำโต๊ะกาแฟมาวางชิด การสัญจรจะเป็นไปโดยรอบเกาะนี้ การจัดแปลนอย่างนี้เหมาะกับห้องที่ค่อนข้างกว้างและเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ มีความยาวไม่มากนัก ส่วนของชั้นลอยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงกว่าปกติ เพื่อเว้นช่องหน้าต่างๆ ไว้โครงไม้ทาแล็คเกอร์ด้าน ออกแบบให้ดูเรียบ ด้านบนใช้วางอุปกรณ์เครื่องใช้ ด้านล่างออกแบบเป็นราวเหล็กชุดโครเมียม ใช้แขวนสิ่งของเพิ่มแสงสว่างบริเวณท็อปของเคาน์เตอร์ด้วยไฟฮาโลเจน

บริเวณหน้าต่างออกแบบให้ดูโปร่งด้วยผ้าม่านในรูปแบบที่เรียบง่าย โดยทำเป็นสองชั้น ทั้งนี้เพื่อเปิดม่านในส่วนบนและส่วนล่างสลับกันเวลาใช้งาน เลือกใช้ผ้าที่ดูโปร่ง โทนสีออกขาวดูสะอาดตาเดินขอบและจับจีบผ้าให้ดูสวยงาม

ตู้เตรียมอาหาร เป็นส่วนบรรจุอ่างล้างจาน ออกแบบเป็นบิลท์อินติดผนังตรงบริเวณที่ใกล้กับหน้าต่าง ซึ่งมีแสงสว่างลอดเข้ามาไ ด้ ช่วยให้บริเวณนี้แห้งสะอาด ตัวตู้แต่งบานเปิดด้วยกระจกฝ้าเพื่อทำให้ดูเบาขึ้นขอบหน้าของตู้เตี้ยออกแบบ เป็นราวแขวนยาวตลอดแนวตู้เพื่อรับกับชั้นลอย แต่ส่วนนี้ก็ยังได้ประโยชน์ ในแง่ที่สามารถแขวนหรือตากผ้ากันเปื้อนได้

ตู้ชิดผนังเข้ามุมออกแบบเป็นตู้สูง ด้านหน้าโค้ง สูงประมาณ 2 เมตร จุดประสงค์เพื่อให้ดูรับกับพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจร ความโค้งของตู้ช่วยลดความแข็งกระด้างของเหลี่ยมมุม เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ค่อนข้างจำกัด ด้านในเป็นชั้นกระจกใส ด้านบนติดไฟซ่อนเพดาน ด้านล่างเป็นตู้ทึบมีบานเปิด

ชุดรับประทานอาหาร จัดวางอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง ขอบโต๊ะด้านหน้าออกแบบให้เป็นเส้นโค้ง ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่การสัญจรบริเวณรอบๆ เกิดการหมุนเวียนและไม่เกะกะพื้นที่ โต๊ะเก้าอี้สำหรับสองที่ดูเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ส่วนที่ปรุงอาหารใช้เตาไฟฟ้าสองหัวขนาดเล็ก เพราะมีไว้เพียงเฉพาะยามจำเป็น แต่โอกาสที่จะปรุงอาหารจริงค่อนข้างน้อย ด้านล่างของตู้ออกแบบเป็นลิ้นชักเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เน้นประโยชน์ใช้ สอยและความสวยงามที่ดีไซน์ควบคู่กันไป